M E D I T A Ţ I I _ P O S T M I O R I T I C E

„Epoca de Piatră s-a terminat din lipsa pietrelor” (Şeicul Ahmad Zaki Yamadi – om deştept)

INIŢIATIVA FRANCEZĂ ÎN PROBLEMA „REVENIRII LA CARUL CU BOI”

Posted by Paisii PROTO@ pe 30 ianuarie, 2008


În Franţa, autorităţile din cca 70 oraşe s-au decis la un experiment curios, care a trezit un viu interes în rândul altor municipalităţi ale ţării. Deja de câteva luni în calitate de mijloc de transport al multor servicii municipale serveşte… trăsurile cu cai ca în vremurile trecute. În unele regiuni au mers şi mai departe, înlocuind autobusele şcolare cu trăsuri de tipul diligenţelor (pentru cei ce au uitat – „trăsură mare, acoperită, cu care se făcea în trecut transportul regulat de poştă şi de călători pe distanţe mai lungi; poştalion. – Din fr. diligence”)dinozoil.jpg

 Motivul principal al acestor inovări este ecologizarea, dar şi pregătirea pentru inevitabila scumpire bruscă a carburanţilor. La rândul lor, experţii previzionează reîntoarcerea omenirii la metodele de gospodărire de acum 100 ani, cu utilizarea cailor şi boilor în calitate de principală forţă de tracţiune.

Iniţiativa franceză e o nouă mostră a căutărilor din economia mondială în vederea găsirii unei balanţe salvatoare între progres şi metodele tradiţionale din trecut. Ce se va întâmpla după depăşirea aşa-zisului „apogeu al petrolului” când omenirea va extrage tot mai puţini carburanţi fosili? Cum va fi afectată economia mondială, dar mai ales ramura vitală pentru menţinerea vieţii – agricultura planetei?

Richard Heinberg – unul dintre specialiştii marcanţi în prospecţiunile petroliere, consideră că viaţa a miliarde de oameni de pe Pământ va fi ameninţată de un serios deficit de produse alimentare, provocat de dependenţa producţiei agricole de carburanţii fosili.

Generalizată în câteva cuvinte, teoria „apogeului petrolului” spune că după 2020 extracţia ţiţeiului pretutindeni în lume în afară de Africa, va descreşte. Creşterea preţurilor resurselor energetice utilizate la efectuarea lucrărilor agricole şi livrarea producţiei agricole vor face lipsită de raţiuni economice agricultura în forma în care funcţionează ea astăzi în ţările dezvoltate.

În primul rând, se va reduce volumul transportării producţiei alimentare. De exemplu, astăzi peste tot în lume se vinde carnea ieftină argentiniană, sau grâul canadian. Cu scumpirea carburanţilor transportul transoceanic devine prea costisitor. Şi chiar în interiorul aceleiaşi ţări, produsele alimentare vor trebui crescute şi prelucrate cât mai aproape de consumatori (sau mai degrabă invers – n.n.- P.P.). Richard Heinberg  consideră că ţările lumii vor fi constrânse să înceapă practicarea agriculturii chiar în raza oraşelor şi în suburbiile megapollice-urilor. 

Textul integral al articolului în rusă de pe site-ul Ukragroconsult îl citiţi mai jos.

Tot acolo găsiţi şi un articol mai serios din The Independent” (Marea Britanne) cu un titlu semnificativ: “Rezervele mondiale de ţiţei se epuizează mai repede decât se estima”.

Французы пересели на лошадей

http://www.ukragroconsult.com/content/view/36167/61/

Подорожание топлива заставило власти французских городов заменить муниципальный транспорт повозками с лошадьми. Того же ожидает мировое сельское хозяйство.

Во Франции власти более 70 городов решились на любопытный эксперимент, которым заинтересовались и другие муниципалитеты страны. Вот уже несколько месяцев в качестве транспорта для многих городских служб служат… конные повозки, как в старые добрые времена. В некоторых регионах зашли еще дальше, заменив школьные автобусы чем-то вроде дилижансов. Главные причины подобных новшеств – экологичность, а также подготовка к резкому подорожанию автомобильного топлива. В свою очередь, эксперты пророчат возвращение человечества к методам хозяйствования, которые были лет сто назад, с использованием лошадей в качестве тягловой силы. Так что у нас, можно сказать, сейчас сельское хозяйство уже отвечает стандартам будущего!

Инициатива французов – очередной пример того, что основная задача мировой экономики сейчас в поиске оптимального баланса между прогрессом и своего рода „возвращением в прошлое”. Что будет после того, как человечество перейдет так называемый „нефтяной пик” и сможет добывать все меньше энергоресурсов? Чем это грозит мировой экономике и самому главному, что необходимо для жизни, – сельскому хозяйству планеты?

Ричард Хейнберг, один из ведущих в мире специалистов по нефтяным месторождениям, считает, что жизни миллиардов людей на Земле в будущем угрожает серьезный дефицит пищи, который будет спровоцирован нашей зависимостью от ископаемого топлива.

Вкратце теория „нефтяного пика” гласит, что после 2020 года добыча нефти везде в мире, кроме Африки, пойдет на спад. Рост цены энергоресурсов, используемых для сельхозработ и доставки продукции, сделает бессмысленным само сельское хозяйство в том виде, в котором оно существует в развитых странах сейчас.

Во-первых, придется сократить объемы транспортировки продовольствия. К примеру, сейчас по всему миру продаются недорогое аргентинское мясо, канадская пшеница. С удорожанием топлива везти их через моря-океаны будет не по карману. И даже внутри отдельно взятой страны нужно будет производить пищу как можно ближе к потребителю. Ричард Хейнберг предрекает, что государствам придется налаживать сельскохозяйственное производство в самих городах, в окрестностях мегаполисов.

Во-вторых, нужно вернуться к натуральному ведению сельского хозяйства, то есть лет эдак на 150 назад. Сверхмеханизированное производство с затратой большого количества энергии будет невыгодно. Так что следует максимально использовать тягловых животных. Понятно, что такая революция в экономике возможна только, если она будет проходить на государственном уровне. Власти должны будут разработать систему стимулов для людей, желающих вернуться к сельскому труду – будет использоваться меньше машин, значит, для выращивания пищи нужно будет больше крестьян. Потребуется земельная реформа, которая позволит создать фермерские кооперативы с небольшими наделами. То есть у каждого землевладельца должен быть свой кусок земли, который можно будет обрабатывать старым – дедовским – способом. Что, собственно, сейчас и происходит у нас в селах – крупные сельхозпредприятия после развала колхозов стали редкостью, им на смену пришли мелкие фермерские хозяйства, которых скачки цен на топливо приучили больше полагаться на лошадей.

 

 

Мировые запасы нефти заканчиваются быстрее, чем ожидалось („The Independent„, Великобритания)
Дэниел Хауден (Daniel Howden), 14 июня 2007
Перевод: Иносми.ру

      Ученые ставят под сомнение данные о мировых запасах и предупреждают, что они начнут истощаться уже через четыре года

       Ученые подвергают критике основной доклад об остающихся в мире запасах нефти и предупреждают, что нефть закончится быстрее, чем думают государства и нефтяные компании.

Опубликованный вчера статистический обзор British Petroleum о мировых запасах энергоресурсов говорит о том, что на планете пока достаточно «доказанных» запасов, чтобы обеспечивать мир в течение 40 лет при условии сегодняшнего уровня потребления. Данный анализ, который основан на официальных данных, еще раз отсрочил роковой час опустошения мировых нефтяных кладовых.
Тем не менее, ученые во главе с лондонским Центром анализа истощения запасов нефти (Oil Depletion Analysis Centre) заявляют, что уровень мировой добычи в следующие четыре года достигнет своего пика, а затем начнется постепенно ускоряющийся спад производства. Это будет иметь огромные последствия для мировой экономики и для нашего образа жизни.

В соответствии с теорией «нефтяного пика», потребление нефти в мире сначала сравняется, а затем и обгонит открытие новых запасов, и тогда начнется истощение известных резервов.

Руководитель этого центра Колин Кэмпбелл (Colin Campbell) говорит следующее: «Это довольна простая теория, и ее поймет любой пьющий пиво человек. Сначала стакан полон, а в конце он оказывается пустым. И чем быстрее вы пьете, тем быстрее закончится ваше пиво».

Доктор Кэмпбелл в прошлом главный геолог и вице-президент целого ряда крупных нефтяных компаний, в том числе, BP, Shell, Fina, Exxon и ChevronTexaco. Он объясняет, что пиковый период обычной нефти – которую можно легко и недорого добывать – уже наступил и закончился в 2005 году. По его словам, новый пик наступит уже в 2011 году, даже если мы включим в общую копилку тяжелую нефть, которую трудно добывать, глубоководные запасы, полярные регионы и жидкую нефтяную фракцию, добываемую из газа.
British Petroleum напрочь отрицает возможность такого сценария, а главный экономист компании Питер Дэвис (Peter Davies) отвергает аргументы сторонников теории «нефтяного пика».

«Мы не думаем, что существуют абсолютные ресурсные ограничения. Когда наступит нефтяной пик, его причиной наряду с пиком добычи могут стать и другие факторы: пик потребления, возможно также, перемены в политике из-за климатических изменений».

В последние годы сузился когда-то мощный разрыв между спросом и предложением. В прошлом году он практически исчез. Последствия дефицита будут огромны. Если потребление хоть чуть-чуть начнет опережать добычу, цены на нефть могут превысить планку в 100 долларов за баррель. Вслед за этим наступит глобальный спад производства.

Джереми Леггерт (Jeremy Leggert), как и доктор Кэмпбелл, является бывшим геологом, ставшим специалистом по охране и рациональному использованию природных ресурсов. Его книга «Иссякшие наполовину: нефть, газ, ложные обещания и глобальный энергетический кризис» (Half Gone: Oil, Gas, Hot Air and the Global Energy Crisis) привлекла внимание широкой аудитории к теории нефтяного пика. Он сравнивает нежелание промышленности и государственной власти повернуться лицом к неминуемой угрозе сокращения нефти с отрицанием факта климатических изменений.

«Это напоминает мне о том, что никто долгие годы и слушать не желал ученых, предупреждавших о глобальном потеплении, – говорит он, – наши прогнозы во многом совпали с тем, что произошло позднее. Тогда, как и сейчас, мы задавались вопросом о том, как заставить людей прислушаться к нашим словам».
В 1999 году своего пикового уровня достигли британские запасы нефти в Северном море. Но, как говорит Леггерт, еще в течение двух лет после этого в официальных кругах считались ересью любые разговоры на данную тему. «Неудовлетворенный спрос – это даже не упущение. На самом деле, это предательство», – говорит он.
Нефтяные аналитики сходятся в одном: истощение нефтяных месторождений наступает вслед за вполне предсказуемой колоколообразной кривой. Практически ничего не изменилось с тех пор, как геофизик из компании Shell Кинг Хабберт (King Hubbert) составил в 1956 году математическую модель, дабы спрогнозировать, что произойдет с добычей нефти в США. Кривая Хабберта показывает, что вначале добыча нефти на любом месторождении резко идет вверх, затем выравнивается в верхней точке, а после этого начинает постепенно и с ускорением снижаться до нуля. Его прогнозы о том, что добыча нефти в США достигнет своего пика в 1969 году, высмеивали все те, кто говорил, что рост может продолжаться бесконечно. В том случае пик наступил в 1970 году, и после него наблюдается постоянный спад.

В 70-е годы прошлого столетия Крис Скребовски (Chris Skrebowski) был экспертом по долгосрочному планированию в British Petroleum. Сегодня он издает журнал Petroleum Review и принадлежит к лагерю нефтяных специалистов, склоняющихся к теории нефтяного пика. «Вначале я был настроен крайне скептически, – признается он сегодня, – вводимых сейчас в строй мощностей нам хватит на два с половиной года. После этого ситуация начнет ухудшаться».
Никто, даже British Petroleum, не отрицает того, что спрос растет быстрыми темпами. Ускоренное развитие Китая и Индии, с которым в один ряд можно поставить растущую зависимость от нефти развитого мира, означает, что в перспективе нефти понадобится гораздо больше. В обзоре British Petroleum указывается, что общемировые потребности в нефти за последние пять лет росли быстрее, чем во второй половине 90-х годов. Сегодня мы ежедневно потребляем в среднем 85 миллионов баррелей. По данным самых консервативных прогнозов Международного энергетического агентства (IEA), к 2030 году эта цифра вырастет до 113 миллионов баррелей.

Две трети мировых запасов нефти находится на Ближнем Востоке, и увеличивающийся спрос придется удовлетворять за счет существенного наращивания поставок именно из этого региона.
Статистический обзор British Petroleum чаще всего используется при оценке мировых запасов нефти, но как отмечает доктор Кэмпбелл, это лишь краткая сводка высоко политизированных оценок, которые дают правительства и нефтяные компании.

Он поясняет: «Когда я был боссом нефтяной компании, я ни в коем случае не мог говорить правду. Таковы правила игры».

Самую большую озабоченность вызывает анализ четырех стран с крупнейшими запасами – Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и Кувейта. В прошлом году один журналист нашел в Кувейте документы, которые показывают, что реальные запасы нефти в стране составляют лишь половину от заявленных. Иран в этом году стал первым крупным нефтяным производителем, введшим у себя нормы потребления нефти. Это многое говорит о взглядах руководства страны на то, в каком направлении двигаются нефтяные резервы.

Садад аль-Хусейни (Sadad al-Huseini), наверное, лучше всех знает о запасах нефти в Саудовской Аравии. Два года назад он ушел в отставку с поста руководителя нефтяной корпорации этого королевства. Его взгляды на то, насколько можно увеличить нефтедобычу в Саудовской Аравии, очень хорошо отрезвляют. «Проблема состоит в том, что с 79 миллионов баррелей в день в 2002 году мы поднялись до 84,5 миллиона баррелей в 2004-м. Каждый год мы увеличиваем потребление на два-три миллиона [баррелей в день], – рассказал он корреспонденту New York Times, – это значит, что через каждые два года нам нужна новая Саудовская Аравия. Бесконечно это продолжаться не может».

Значение «черного золота»

* Снижение добычи всего на 10-15 процентов способно парализовать экономику промышленно развитых стран. В 70-е годы уменьшение добычи всего на 5 процентов вызвало более чем 400-процентный рост цен.
* Большая часть сельскохозяйственной техники и оборудования делается на предприятиях, которые потребляют нефть. Эта техника также использует солярку в качестве топлива. Почти все пестициды и многие удобрения изготавливаются из нефти.
* Большая часть пластмасс, используемых буквально во всех областях – от мобильных телефонов и компьютеров до трубопроводов, одежды и ковров, производится из материалов на основе нефти.
* Промышленное производство требует огромного количества органического топлива. Для постройки одного автомобиля в США в среднем требуется не менее 20 баррелей нефти.
* Для изготовления большей части оборудования, с помощью которого получают энергию из возобновляемых источников, необходимо большое количество нефти.
* Производство металлов, особенно алюминия, а также косметики, краски для волос, чернил и многочисленных болеутоляющих средств также требует нефти.

Альтернативные источники энергии

Уголь
Согласно оценкам, в мире остается 909 миллиардов тонн разведанных запасов угля, которых хватит, как минимум, на 155 лет. Но уголь – это органическое топливо и «грязный» источник энергии, который лишь усугубляет ситуацию с глобальным потеплением.

Природный газ

Запасов природного газа в Сибири, на Аляске и на Ближнем Востоке должно хватить на 20 лет дольше, чем мировых запасов нефти. Но хотя природный газ чище, чем нефть, это все равно органическое топливо, загрязняющее атмосферу. Крайне дорого обходится его добыча и транспортировка в сжиженном виде.

Водородные топливные батареи

Водородные топливные батареи могут обеспечить нас постоянной, возобновляемой и чистой энергией, поскольку происходит химическая реакция между водородом и кислородом, в результате которой образуется вода; а также производится электрическая и тепловая энергия. Однако трудность заключается в том, что водорода не хватает, а те немногочисленные способы его производства, которые можно использовать, очень дороги.

Биотопливо
Этанол, который делают из кукурузы и пшеницы, стал популярной альтернативой нефти. Однако проведенные исследования говорят о том, что производство этанола оказывает негативное воздействие на инвестиции в энергетику и окружающую среду. Вызвано это необходимостью выделения больших площадей, чтобы вырастить все то, что нам понадобится для производства топлива.

Возобновляемая энергия

Зависимые от нефти страны поворачиваются в сторону возобновляемых источников энергии, таких как гидроэлектроэнергетика, солнечная и ветровая энергетика. Все это представляет собой альтернативу нефти, однако шансы на то, что возобновляемые источники дадут нам достаточно энергии, очень невелики.

Ядерная энергия

Опасения по поводу того, что запасы урана в мире заканчиваются, не оправдываются, поскольку появились усовершенствованные реакторы, и также возможность использовать в качестве ядерного топлива торий. Тем не менее, рост количества реакторов по всему миру увеличивает вероятность катастрофы, а также шансы на то, что опасное вещество попадет в руки террористов.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: